Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er et nasjonalt forskningsinstitutt organisert som en privat stiftelse. Instituttet er Norges ledende kompetansesenter for miljø- og ressursproblemstillinger knyttet til vannressurser.

Vi har en egen forskningsgruppe innen akvakultur som har:

  • akademisk tyngde kombinert med god kjennskap til akvakulturnæringen
  • faglig bredde og godt samarbeid på tvers både innenfor seksjonen og med NIVAs øvrige ekspertise
  • en tverrfaglig og praktisk rettet arbeidsform
  • en helhetlig tilnærmingsmåte
  • gode analysefasiliteter og akkreditert laboratorium (ISO NS-EN ISO/IEC 17025, OECD principles of Good Laboratory Practice)
  • NIVAs prosjektgjennomføring er sertifisert iht. ISO9001:2008 standarden.

NIVA gruppen har også flere heleide datterselskaper med solid kompetanse innenfor akvakultur. Akvaplan-niva er det største, og har en stor akvakulturportefølje både innenfor rådgiving og FoU (www.akvaplan.niva.no). Datterselskapet NIVA Chile har sitt utspring i akvakulturgruppen i NIVA og arbeider med akvakultur og miljøprosjekter i Chile (www.nivachile.cl). NIVA Akvakultur samarbeider tett med disse selskapene, og flere av våre medarbeidere har bl.a. erfaring fra Chile gjennom arbeid der. NIVA har blitt en sentral kunnskapsleverandør innen vannkvalitet, vannbehandling og fiskevelferd i Chile.

NIVA jobber i tett samarbeid med næringsaktører, forvaltning og andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt for å fremme en bærekraftig akvakulturnæring. Å bidra til at den delen av våre felles vannressurser som avsettes til akvakulturformål benyttes optimalt, og med minst mulig negativ effekt for miljøet, er sentralt.

NIVA kan derfor  være en nyttig partner innen forskning, rådgivning og utredning av problemstillinger knyttet til etablering, drift og videreutvikling av virksomheter.